Welcome to Kongthana Service Co.,Ltd.

บริษัท คงธนา เซอร์วิส จำกัด

บริษัท คงธนา เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆแบบเต็มรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ “K-Plus”<br /> และท่ามกลางการแข่งขันในตลาด บริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดราคาประหยัดภายใต้แบรนด์ “K-Save”<br /> เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับและสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ<br /> ของลูกค้าด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดครบวงจร อาทิ เครื่องทำความสะอาดและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ<br /> (ถุงขยะ กระดาษทิชชู ไม้ม็อบ ผ้าม็อบ รถเข็นทำความสะอาดแปรงขัดต่าง ๆ เป็นต้น) บริษัทฯได้ขยายขอบข่ายการบริการให้<br /> ครบวงจรยิ่งขึ้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการรับรองระบบ ISO9001:2015 & ISO14001:2015 และการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว<br /> จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อการบริการและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด และเพื่อให้ลูกค้านึกถึงเรา ``เรื่องความสะอาด<br /> นึกถึงคงธนา เซอร์วิส``

เราดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ดังนี้<br /> “มุ่งมั่นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล”<br /> และนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและมุ่งเน้นกระบวนการต่าง ๆให้สอดคล้องกับระบบบริหารสิ่งแวดล้อมISO14001:2015 ดังนี้<br /> “ปฏิบัติตามกฎหมาย ปลูกจิตสำนึก ป้องกันและควบคุมการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”<br />

สินค้า ได้แก่

  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
  • อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้ม็อบ ผ้าม็อบ รถเมด ถังขยะ และอื่นๆ
  • ถุงขยะสีต่างๆ
  • กระดาษชำระต่างๆ
  • เครื่องทำความสะอาด เช่น เครื่องขัด เครื่องดูดฝุ่น และอุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ต่างๆ
img